Renovering

Ventilationssystemet/Köksfläkten:
Det är en FTX som sitter i varje lägenhet och det är ett komplett ventilationssystem med balanserad ventilation. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger dig kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem.
Det är föreningen som är ansvarig för detta. Köksfläktsystemet får inte bytas ut eller tas bort utan föreningens godkännande.
Fläktkåpan får man lov att byta, kontakta förvaltaren för information. Ev. byte av fläktkåpan utföres av föreningens fläktföretag.
OBS! 1 gång om året så kommer I3acho.se att lämna en lapp i brevlådan för ett besök där dom kontrollerar köksfläktsystemet samt byter filtren.
Tänk på att du är enligt stadgarna skyldig att lämna tillträde till bostaden för underhåll av köksfläktsystemet.
OBS! Alla utblåsventilerna i taken och utsugsventiler i badrum/tvättrum och kök får inte bytas eller monteras ner.

Renovering i lägenheten

OBS! Ny lag med start 1 januari 2023 medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter.

Läs om det här: Strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Vid renovering får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att erhålla styrelsens godkännande krävs att bostadsrättshavaren bevisar att åtgärderna kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande branschpraxis.

Bostadsrättshavare som bryter mot denna regel kan göra sig skyldig till vanvård vilket är en förverkandegrund som kan leda till tvångsförsäljning av lägenheten hos Kronofogdemyndigheten.

Blankett för renoveringar:

Denna blankett skall fyllas i och lämnas till styrelsen innan renoveringar utföres, den skall godkännas av styrelsen.
Du kan skriva ut blanketten här: Ansökan om tillstånd för renovering i lägenhet i fastigheten BRF Magnolian i Oxie

El och Elcentral:

Elcentralen:
Elcentralen är bostadens elektriska hjärta. Det finns två typer av elcentraler, en med proppsäkringar och en med automatsäkringar. Elcentralen har en märkning, om elcentralen bytes måste man märka den nya elcentralen med samma beteckning. OBS! Endast behörig elektriker får byta elcentralen.

Gruppförteckning:
Vid elcentralen ska det finnas en aktuell gruppförteckning, en lista, som beskriver vilka säkringar som är anslutna till vilka armaturer, vägguttag och apparater. Den är till för att underlätta vid felsökning och elarbeten. Om du saknar en gruppförteckning, kontakta ett elinstallationsföretag som kan ta fram en sådan.
Elcentral med proppsäkringar:
Proppsäkringar löser ut om det blir överbelastning eller uppstår ett elektriskt fel. De betecknas efter märkströmmen med ampere (A). Vanliga märkströmmar på säkringarna är 6 A (grön), 10 A (röd) och 16 A (grå). Med hjälp av elcentralens gruppförteckning kan du lokalisera var felet har uppstått.
Med märkström menas den största ström som en apparat eller komponent är avsedd för att arbeta med under normala förhållanden. När det går mer ström genom proppen än den är märkt för går den sönder och måste bytas. Innan man gör det bör man först lokalisera felet. Du får själv byta proppen om du vet hur du ska göra.

Elcentral med automatsäkringar:
En automatsäkring, eller dvärgbrytare, slår ifrån om det blir överbelastning eller uppstår ett elektriskt fel. Med hjälp av elcentralens gruppförteckning kan du lokalisera var felet uppstått. Du får själv slå på brytaren igen, men då bör felet vara åtgärdat först. 

Angående bärande väggar:
Inga betongväggar får rivas och inga större öppningar än de som redan finns i betongväggar får göras i lägenheterna. Väggar bestående av gips får däremot rivas.

Försiktighet med köks- och badrumsväggarna:
I väggen i köket vid diskon och i badrummet där handfat, toalettstolen och duschen är finns det många vattenledningsrör och avloppsrör. Var väldigt försiktiga när ni borrar, använd helst en ”ledningssökare” innan ni borrar!

Kabel-TV/Internet:
Det är förbjudet att flytta/kapa kablar samt flytta uttag för kabel-tv och Internet. Gör man åverkan på dessa kommer man som bostadsrättsinnehavare få stå för kostnaden för återställandet.

Vatten, värme, avlopp och ventilation:
Man får ej ändra befintlig vatten-, värme-, avlopps- och ventilationsinstallationer utan styrelsens/byggkonsulent godkännande.

Badrum:
Renovering av badrum ska göras enligt bygg- och branschregler samt tillverkarnas råd och anvisningar.

Entreprenören som utför arbetet ska vara medlem i Sveriges Byggindustrier.

Yt- och tätskiktsarbetet ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag. Behörighet utfärdas av Byggkeramikrådet, BKR eller Svensk våtrumskontroll, GVK.

Respektive yrkesgrupp ska överlämna intyg och kvalitetsdokument till bostadsrättsinnehavaren. Därefter ska bostadsrättsinnehavaren överlämna en kopia av dessa dokument till styrelsen i Brf. Magnolian.

Vid förändring av ytterdörr:
Vid byte av ytterdörr till avvikande färg och utseende, vit eller svart, måste bygglov sökas hos Malmö stad.
Bygglov bekostas av den boende. Godkänt bygglov ska uppvisas för styrelsen innan arbetet påbörjas.

Markiser och rullgardiner
Montering får inte ske utan styrelsens tillstånd. Installation måste uppfylla de regler vilka föreningen vid var tid anvisar och arbetet måste vara fackmannamässigt utfört. Se ordningsregler avseende markiser och rullgardiner här.

Med byggregler avser vi:
Boverkets byggregler.

Med branschregler avser vi följande organisationers regler:
-AB Svensk våtrumskontroll, GVK
-Byggkeramikrådet, BKR
-VVS-företagen
-Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Regler för plank och murar:
Föreningen har tagit beslut den 2020-05-28 att nya plank och plank som renoveras får ej överstiga 1,6 m räknat från mark/gång utanför tomten.
Se Malmö stads info här Malmö Stad Mur och Plank (klicka på texten)