Valberedning

§ 19 Valberedningen
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen
ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas på föreningsstämma.

Valberedning:

Jan Artursson (sammankallande)
Lars Karlsson