Rutiner vid betalningsförseningar

Föreningens rutiner vid betalningsförseningar

Betalning av årsavgift

Att vara medlem i bostadsrättsförening innebär att man betalar en årsavgift. Många gånger kallar man årsavgiften för hyra eller månadsavgift men rent formellt heter det årsavgift. Trots det ska den betalas månadsvis. Din årsavgift ska betalas i förväg. Sista datum för betalning är den siste bankdagen i månaden.

Exempel

Din årsavgift för mars 2023 ska betalas sista vardagen i februari 2023, vilket är den 28:e.

Påminnelse

Skulle du missa att betala din årsavgift skickar föreningen en skriftlig påminnelse. Detta gör föreningen efter sju dagars försening. Påminnelsen kostar dig en avgift. Storleken på avgiften bestäms av lag och kan ändras över tid. Du ska betala påminnelseavgiften om du inte har betalt årsavgiften när påminnelsen skickas även om påminnelsen kommer fram efter att du har betalt årsavgiften.

Exempel

Du missar att betala din årsavgift för mars 2023. Den 7 mars 2023 skickar föreningen en påminnelse till dig. Samma dag har du betalt din årsavgift. Den 8 mars får du påminnelsen. Trots att du betalt årsavgiften när du får påminnelsen måste du betala påminnelseavgiften.

Inkassokrav

Om du inte har betalt din årsavgift 14 dagar efter förfallodatum skickar föreningen ett inkassokrav eller s.k. kravbrev. Även för detta har föreningen rätt att ta betalt för med den avgift som vid tidpunkten följer av lag. Du ska betala inkassoavgiften om du inte har betalt årsavgiften när inkassokravet skickas även om inkassokravet kommer fram efter att du har betalt årsavgiften.

Exempel

Du missar att betala din årsavgift för mars 2023. Du missar även att betala efter påminnelsen. Den 14 mars 2023 skickar föreningen ett inkassokrav till dig.

Betalningsföreläggande och avhysning

Om du inte har betalt din årsavgift 24 dagar efter förfallodatum skickar föreningen en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Detta kostar föreningen ytterligare avgifter som följer av lag som föreningen också begär att du betalar. Till det kommer även kostnaderna för påminnelse och inkassokrav.

Föreningen skickar även en ansökan om betalningsföreläggande om du har betalt din årsavgift men inte betalt påminnelseavgift eller avgift för inkassokravet.

Betalar du inte efter att Kronofogden fattat beslut om att utfärda ett betalningsföreläggande får du också en betalningsanmärkning.

Har du inte betalat din årsavgift när föreningen skickar ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden skickar också föreningen en begäran om avhysning för obetalda årsavgifter. Det betyder att föreningen har påbörjat process hos Kronofogden att få dig vräkt från din lägenhet och så senare också att tvångsförsälja lägenheten på exekutiv auktion. Föreningen skickar också information till socialnämnden om att du riskerar att bli avhyst från din lägenhet.

För att du ska undvika att få din lägenhet förverkad efter att du fått en sådan uppmaning måste du betala årsavgiften inom tre veckor. Gör du inte det har du ingen rätt att kräva att inte bli av med din lägenhet, även om du senare betalar årsavgiften. Blir du vräkt måste du ändå betala de årsavgifter du inte betalt tidigare. Föreningen har rätt att ta ut dessa om lägenhet blir såld på exekutiv auktion.

Om du betalar för sent upprepade gånger kan föreningen starta ett avhysningsärende utan att först skicka dig påminnelse eller inkassokrav. Du kan då få ett brev om att du har tre veckor på dig att betala för att undvika att bli vräkt.

Om du fortsätter att betala för sent, kan du få en uppsägning direkt. Då kommer du inte att kunna betala ikapp för att undvika uppsägning. Har du fått en sådan uppsägning kommer du att bli vräkt även om du betalar ikapp efter att du har fått uppsägningen. Föreningen kommer dock fortfarande kräva betalt för årsavgifterna, dröjsmålsränta och kostnader med anledning av uppsägningen.

Exempel 1 – du har ej betalt avgifterna efter påminnelse och inkasso

Du har missat att betala din årsavgift för mars 2023. Du betalar den 24 mars efter att fått en påminnelse och ett inkassokrav. 24 mars skickar föreningen in en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning till Kronofogden. Eftersom du betalt årsavgiften kommer föreningen att dra tillbaka ansökan för just årsavgiften men föreningen kommer att driva in avgifterna för både påminnelsen, inkassokravet och ansökan om betalningsföreläggande och avhysning till kronofogden.

Exempel 2 – du betalar inte årsavgiften trots påminnelse och inkasso

Du har missat att betala din årsavgift för mars 2023. Den 24 mars skickar föreningen en ansökan och avhysning till Kronofogden. Om du inte betalar din årsavgift inom tre veckor kommer Kronofogden att sätta ut ett datum för exekutiv auktion av din lägenhet. Du kommer att få betala även för den exekutiva auktionen. En sådan kan kosta över 10 000 kr och tas ut ur köpeskillingen vid den exekutiva auktionen. En exekutiv auktion innebär förstås att du inte längre får bo kvar i lägenheten.