Föreningsstämma/Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen i maj/juni varje år. Dagordning för sådan stämma framgår av föreningsstadgarna § 16. Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor – en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning. Gällande tid för motioner till årsstämma framgår av föreningsstadgarna § 15. För Brf Magnolian i Oxie gäller att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman om det är något du vill att styrelsen skall behandla eller ändra på. Motioner skall lämnas skriftligt till styrelsen.

Extra föreningsstämma

Styrelsen kan utlysa extra föreningsstämma för att fatta beslut i frågor som kräver mer än ett stämmobeslut. Kallelse sker i gängse ordning till extrastämman. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

Inkomna motioner