Ordningsregler

Trivsel & Ordningsregler
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Kostnader som en enskild medlem orsakar föreningen drabbar samtliga medlemmar kollektivt.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa några enkla ordningsregler kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

För att främja trivsel och trevnad inom bostadsrättsföreningen finns vissa ordningsregler, som skall följas av medlemmarna, och deras gäster.
Det är lyhört i våra hus, tänk på det när du spelar musik och tittar på tv eller spelar dataspel. Hörlurar kan vara ett bra alternativ om du gillar hög volym.
Generellt gäller extra hänsyn till grannarna efter kl. 22.
Hundar och katter skall hållas kopplade inom området hela året.
Bullrande arbete som borrning och spikning får inte ske efter kl. 20.00 på vardagar, efter kl. 14 på lördagar och inte alls på söndagar och helgdagar (röda dagar i almanackan).

Om du planerar en fest tillhör det gott skick att informera dina grannar.

Bullrande arbete som borrning och spikning får endast ske på följande tider:
Vardagar: 08-20
Lördagar: 08-14
Söndagar och röda dagar: ej tillåtet

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också föreningens egna hyresgäster. Vad händer om ordningsreglerna inte följs? Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta medlemskapet i föreningen. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar leder inte till uppsägning.

Trivsel
Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Bostadsrättslagen säger också att bostadsrättshavaren vid användningen av sin lägenhet ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick.

Bostadsrättslag (1991:614)9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för.

Om ni planerat in en fest eller andra trevligheter är det bra att informera grannarna i förväg.
Att inte störa grannarna är något man ska tänka på såväl inne som ute.

Balkonger
OBS! Grillning med kolgrill och gasolgrill är förbjudet på balkongen.
Elgrill är tillåtet.
Blomlådor och blomkrukor ska sitta på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.
Tänk på att när du vattnar blommorna att det inte rinner ner till grannens uteplats.

Hushållssopor
Lämna inga hushållssopor utanför din ytterdörr. Om du inte orkar gå ner med den på en gång till miljöhuset, så lämna kvar den i din lägenhet.

Källare
Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats i källaren.
Gångarna ska hållas fria från saker.
Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Husdjur
Husdjur ska vara kopplade på gården och gemensamma utrymmen.
Du som har husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller på gården.

Rökning och skräp
Att kasta ut fimparna från balkongen gör du självklart inte.
Rökning i trapphusen och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet.
Plocka ihop skräp efter dig och släng hopknuten påse bland hushållssoporna.

Bilkörning
Det är inte tillåtet att köra motorfordon eller parkera på våra innergårdar.
Det är endast tillåtet vid inflyttning och avflyttning samt undantag för kortare stopp för i- och urlastning av tung last.
Till tung last räknas inte många matvarukassar eller barn i vagn eller rullstolsburna. 
Vid bilkörning på innergården förväntas föraren hålla kryphastighet och iaktta stor försiktighet.

Sophantering
Miljöhusen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.
Se till att soppåsarna är väl förslutna.
Glas, metall, plast- och pappersförpackningar och tidningar lämnas i anvisat kärl i miljöhuset.
El- och elektronikavfall, färgburkar och andra kemiska produkter lämnas till en miljöstation.

Trädgårdsavfall
Om du saknar kärl för trädgårdsavfall, ring VA SYD kundservice 040-635 10 00. Trädgårdsavfall får ej kastas i miljöhusen.

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak. Inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.
Det är särskild viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckage-skador kostar stora pengar och stort obehag för den som drabbas.
Brandvarnare ska finnas i lägenheten!

Renovering i lägenheten
Vid renovering får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att erhålla styrelsens godkännande krävs att bostadsrättshavaren bevisar att åtgärderna kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande branschpraxis.

Bostadsrättshavare som bryter mot denna regel kan göra sig skyldig till vanvård vilket är en förverkandegrund som kan leda till tvångsförsäljning av lägenheten hos Kronofogdemyndigheten.

Bullrande arbete som borrning och spikning får endast ske på följande tider:
Vardagar: 08-20
Lördagar: 08-14
Söndagar och röda dagar: ej tillåtet

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar, t ex ta ner en vägg, utbyggnad av el-centralen, inglasning av balkong, dra nya rör i kök och badrum, kräver dock styrelsens tillstånd. Dessa åtgärder skall alltid utföras fackmässigt och av behörig person enligt branschregler . Montering av paraboler skall uppfylla flera villkor och erfordrar i alla lägen tillstånd från styrelsen.
Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

Markiser och rullgardiner
Markiser och rullgardiner får endast monteras med styrelsens tillstånd. Utan styrelsens tillstånd är du skyldig att på egen bekostnad nedmontera den otillåtna installationen och återställa fasaden till ursprungligt skick.

För att erhålla styrelsens godkännande krävs att bostadsrättshavaren bevisar att montering och installationen uppfyller de regler vilka föreningen vid var tid anvisar, bl.a. att arbetet måste vara fackmannamässig utfört.

Ordningsregler avseende montering av markiser och rullgardiner inom Bostadsrättsföreningen Magnolian i Oxie.

Vad är tillåtet att montera?

 • Det är tillåtet att montera fällbara markiser vilket inte kräver bygglov.
 • Det är inte tillåtet att montera korgmarkiser då bygglov krävs.

Styrelsens godkännande:

 • Innan man påbörjar montering av markiser och/eller rullgardiner krävs styrelsens godkännande vilket först kan ges efter det att bostadsrättshavaren till styrelsen inkommit med ansökan om att få montera markis och/eller rullgardin. Blankett med ansökan finns tillgänglig för nedladdning under ”Lägenheten”, ”Renovering” och går under namnet ”Ansökan om tillstånd för renovering i lägenhet”.
 • Har styrelsens godkännande inte erhållits i behörig ordning, är bostadsrättshavaren skyldig att på egen bekostnad nedmontera den otillåtna installationen och återställa fasaden till ursprungligt skick.

Inköp och installation:

 • Markis med tillhörande anordning samt arbetskostnad för montering bekostas av Bostadsrättshavaren.
 • Bostadsrättshavaren ska anlita valfri fackman för montering av markis och/eller rullgardin och ansvarar för att arbetet blir korrekt fackmannamässigt utfört.
 • Markiser i utfällt skick får inte utgöra större yta till längd, djup eller bredd än Bostadsrättshavarens balkong.

Vilken markis och/eller gardin får monteras på respektive yta?

 • Markplan uteplats: Här får man montera terrassmarkis som endast får fästas i betongtaket. Dessa färgval gäller: Enfärgad vit, grå eller svart. Randig får innehålla dessa färger: vit, grå, blå, röd och svart fritt blandade.
 • Balkong: Här får man montera terrassmarkis som endast får fästas i träbalken i balkongtaket. Dessa färgval gäller: Enfärgad vit, grå eller svart. Randig får innehålla dessa färger: vit, grå, blå, röd och svart fritt blandade.
 • Inglasad Balkong: För gardiner gäller dessa färgval: Enfärgad vit, grå eller svart. Randig får innehålla dessa färger: vit, grå, blå, röd och svart fritt blandade.
 • Fönstermarkis: Här får man montera fönstermarkis som endast får fästas i tegelväggen och inte på den vita panelväggen. Dessa färgval gäller: Enfärgad vit, grå eller svart. Randig får innehålla dessa färger: vit, grå, blå, röd och svart och fritt blandade.

Montering och kontrollbesiktning

 • När markis monterats ska detta anmälas till föreningens styrelse då föreningen har rätt att utföra kontrollbesiktning av utförd montering.
 • Föreningen har rätt att utföra kontrollbesiktning trots att Bostadsrättshavaren nekat tillträde. I situationer där styrelsen anser att kontrollbesiktning kräver professionell besiktningsman kan föreningen välja att anlita sådan på Bostadsrättshavarens bekostnad.
 • Om föreningen inte får tillträde till lägenhet i samband med åtgärd som ligger inom föreningens ansvar kommer begäran om särskild handräckning skickas till kronofogdemyndigheten. Uppmärksamma även att nekat tillträde även utgör skäl för förverkande av bostadsrätten.

Vem sköter det löpande underhållet av markiser?

 • Bostadsrättshavaren svarar för underhållet av lägenhetstillhörande markiser enligt samma grunder som enligt stadgarna gäller för lägenhetens inre. Bostadsrättshavaren har genom signering av  ”Ansökan för godkännande av renovering i lägenhet” åtagit sig att följa de regler gällande underhåll och skötsel av markisen som föreningen vid var tid anvisar.
 • Bostadsrättsföreningen svarar för att sköta snöröjning och istappsborttagning från markiser för respektive lägenhet.

Övriga skyldigheter och ansvarsbestämmelser:

 • Bostadsrättshavaren är skyldig att efter anmodan från föreningen helt eller delvis montera bort och i förekommande fall återmontera markiser om detta erfordras för att föreningen ska kunna utföra underhåll eller ombyggnation av huset. Bostadsrättshavaren svarar för kostnaden för i detta sammanhang erforderliga åtgärder. Detsamma gäller om markiserna måste nedtagas till följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet.
 • Bostadsrättshavaren ansvarar för skador på föreningens egendom till följd av markiserna som sådan eller som orsakas i samband med montering, användning, underhåll eller nedmontering av markiserna, även för person- eller sakskada på tredje man eller dennes egendom till följd av montering, användning, underhåll eller nedmontering av markiserna.

Vid överlåtelse av bostadsrätt:

 • Vid överlåtelse av bostadsrätten, åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter vilket tillgodoses genom skriftligt avtal mellan köpare och säljare. Om så inte sker är bostadsrättshavaren i samband med avflyttningen skyldig att, på egen bekostnad, montera bort markis och återställa ursprungligt skick på fasad eller egendom. Den skriftliga avtalshandlingen mellan avtalsparterna ska även delges föreningen.
 • Om överlåtelse sker utan att bostadsrättshavaren överlåter sitt ansvar enligt detta avtal till köparen, eller monterar ner installationen, har föreningen rätt att nedmontera installationen på bostadsrättshavarens bekostnad, trots att denne inte längre är medlem i föreningen.

Om du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning kan äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Andrahandsuthyrning
Kontakta styrelsen i god tid innan du tänker hyra ut för information om vilka regler som gäller i föreningen.

Från den 1 juli 2014 har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelsen. Avgiften är 10% av ett basbelopp. (Årets basbelopp 2016 = 44300 SEK).

Avslag från styrelsen kan överklagas till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten.