Valberedning

§ 19 Valberedningen
Vid ordinarie förenigsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen
ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas på föreningsstämma.

Valberedning:

Vakant

 

 

 

 

Senast ändrat den 1 juni, 2020