Valberedning

§ 19 Valberedningen
Vid ordinarie förenigsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen
ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas på föreningsstämma.

Valberedning:

Cecilia Olsson (sammankallande), Dennis Vang och Allan Christensen.

 

 

 

 

Senast ändrat den 21 juni, 2018 kl. 18:22