Ordningsregler

Trivsel & Ordningsregler
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Kostnader som en enskild medlem orsakar föreningen drabbar samtliga medlemmar kollektivt.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

 Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa några enkla ordningsregler kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också föreningens egna hyresgäster.

 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta medlemskapet i föreningen. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar leder inte till uppsägning.

Trivsel
Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Bostadsrättslagen säger också att bostadsrättshavaren vid användningen av sin lägenhet ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick.

Bostadsrättslag (1991:614)
9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för.

Om ni planerat in en fest eller andra trevligheter är det bra att informera grannarna i förväg.
Att inte störa grannarna är något man ska tänka på såväl inne som ute.

Balkonger
Blomlådor och blomkrukor ska sitta på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.
Tänk på att när du vattnar blommorna att det inte rinner ner till grannens balkong.

Hushållssopor
Lämna inga hushållssopor utanför din ytterdörr. Om du inte orkar gå ner med den på en gång till miljöhuset, så lämna kvar den i din lägenhet.

Källare
Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats i källaren.
Gångarna ska hållas fria från saker.
Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Husdjur
Husdjur ska vara kopplade på gården och gemensamma utrymmen.
Du som har husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller på gården.

Rökning och skräp
Att kasta ut fimparna från balkongen gör du självklart inte.
Rökning i trapphusen och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet.
Plocka ihop skräp efter dig och släng hopknuten påse bland hushållssoporna.

Parkering
Det är inte tillåtet att parkera på innergården.
Endast kort tid för lastning och lossning är tillåten.

Sophantering
Miljöhusen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.
Se till att soppåsarna är väl förslutna.
Glas, metall, plast- och pappersförpackningar och tidningar lämnas i anvisat kärl i miljöhuset.
El- och elektronikavfall, färgburkar och andra kemiska produkter lämnas till en miljöstation.

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak. Inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.
Det är särskild viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckage-skador kostar stora pengar och stort obehag för den som drabbas.
Brandvarnare ska finnas i lägenheten!

Renovering i lägenheten

Vid renovering får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att erhålla styrelsens godkännande krävs att bostadsrättshavaren bevisar att åtgärderna kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande branschpraxis.

Bostadsrättshavare som bryter mot denna regel kan göra sig skyldig till vanvård vilket är en förverkandegrund som kan leda till tvångsförsäljning av lägenheten hos Kronofogdemyndigheten.

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar, t ex ta ner en vägg, utbyggnad av el-centralen, inglasning av balkong, dra nya rör i kök och badrum, kräver dock styrelsens tillstånd. Dessa åtgärder skall alltid utföras fackmässigt och av behörig person enligt branschregler . Montering av paraboler skall uppfylla flera villkor och erfordrar i alla lägen tillstånd från styrelsen.
Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

Om du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning kan äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Andrahandsuthyrning
Kontakta styrelsen i god tid innan du tänker hyra ut för information om vilka regler som gäller i föreningen.

Från den 1 juli 2014 har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelsen. Avgiften är 10% av ett basbelopp. (Årets basbelopp 2016 = 44300 SEK).

Avslag från styrelsen kan överklagas till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten.